Franchise

World Class® organisation i Sverige är uppbyggt enligt franchisemodellen, för att underlätta expansion och för att få möjlighet att skapa stora synergieffekter på alla plan.

Som franchisetagare inom World Class® får man tillgång till ett väl fungerande nätverk där erfarenheter kan utbytas och där fördel kan dras av den samlade kompetensen hos de olika enheterna i kedjan.

World Class® är ett starkt varumärke inom friskvård, med en mycket hög igenkänningsfrekvens runt om i Sverige. Som franchisetagare får man del av varumärkets positiva associationer och det grafi ska material som hör till detta. Det gör att franchisetagaren kan fokusera på säljprocessen på den lokala marknaden och få support av franchisegivaren inom områden som marknadsföring, företagsförsäljning, IT-lösningar och liknande.

Välutbildad och kompetent personal är en nyckel för att lyckas inom servicebranschen. World Class® satsar på att rekrytera och behålla den bästa personalen på marknaden och att kontinuerligt vidareutbilda personalen inom deras olika arbetsområden. Även på instruktörssidan fi nns goda utbildningsmöjligheter genom vår egna utbildningsorganisation.

För att särskilja sig på marknaden har World Class® utvecklat egna produktkoncept som enbart fi nns inom World Class®. De unika Express-klasserna har på kort tid blivit mycket populära genom att de fyller en lucka i träningsutbudet på marknaden.
World Class® ser goda framtidsutsikter både för träningsmarknaden i allmänhet och för kedjan i synnerhet.

Copyright ©2011 World Class International.
Produced by Addmind