Bolagsordning

§ 1 Firma

Bolagets firma är World Class Seagull International AB (publ).
Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva handel, produktion, trading, tecknande av licensavtal, äga rätt till varumärken, och agenturverksamhet knuten till friskvårdsanläggningar, äga och förvalta fast egendom, handel med värdepapper och annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.360.000 kronor och högst
5.440.000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Bolaget skall ha lägst 13 600 000 och högst 54 400 000 aktier.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst
fem suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till
dess nästa årsstämma hållits.

§ 7 Revisor

För granskning av Bolagets årsredovisning samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst
två revisorer.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar samt Svenska Dagbladet.

§ 9 Deltagande på bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall dels
vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken
avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig
till Bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman.
Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än
femte vardagen före stämman.

Aktieägare, eller ombud för aktieägare, får vid bolagsstämman medföra
högst två biträden. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma
endast om aktieägaren i förväg anmält antalet biträden till Bolaget. Sådan
anmälan skall göras senast då anmälan för aktieägares deltagande vid
bolagsstämman skall vara gjord.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/1 till 31/12.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken och
antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479)
om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på
avstämningskonto enligt 4 kap 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall
antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap 39 §
aktiebolagslagen (2005:551).

Denna bolagsordning är fastställd på extra bolagsstämma den
11 december 2007.

Copyright ©2009 World Class International.
Produced by Addmind